UBND Thị trấn Mường Tè
Số hồ sơ xử lý: 747
Đúng & trước hạn: 746
Trễ hạn 1
Trước hạn: 92.1%
Đúng hạn: 7.76%
Trễ hạn: 0.14%
UBND Xã Bum Tở
Số hồ sơ xử lý: 532
Đúng & trước hạn: 532
Trễ hạn 0
Trước hạn: 89.29%
Đúng hạn: 10.71%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Can Hồ
Số hồ sơ xử lý: 321
Đúng & trước hạn: 321
Trễ hạn 0
Trước hạn: 73.83%
Đúng hạn: 26.17%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Ka Lăng
Số hồ sơ xử lý: 823
Đúng & trước hạn: 821
Trễ hạn 2
Trước hạn: 74.61%
Đúng hạn: 25.15%
Trễ hạn: 0.24%
UBND Xã Mù Cả
Số hồ sơ xử lý: 593
Đúng & trước hạn: 591
Trễ hạn 2
Trước hạn: 90.39%
Đúng hạn: 9.27%
Trễ hạn: 0.34%
UBND Xã Mường Tè
Số hồ sơ xử lý: 563
Đúng & trước hạn: 560
Trễ hạn 3
Trước hạn: 67.32%
Đúng hạn: 32.15%
Trễ hạn: 0.53%
UBND Xã Nậm Khao
Số hồ sơ xử lý: 191
Đúng & trước hạn: 190
Trễ hạn 1
Trước hạn: 73.3%
Đúng hạn: 26.18%
Trễ hạn: 0.52%
UBND Xã Pa Vệ Sủ
Số hồ sơ xử lý: 333
Đúng & trước hạn: 333
Trễ hạn 0
Trước hạn: 84.68%
Đúng hạn: 15.32%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Pa Ủ
Số hồ sơ xử lý: 497
Đúng & trước hạn: 497
Trễ hạn 0
Trước hạn: 91.75%
Đúng hạn: 8.25%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thu Lũm
Số hồ sơ xử lý: 502
Đúng & trước hạn: 501
Trễ hạn 1
Trước hạn: 86.65%
Đúng hạn: 13.15%
Trễ hạn: 0.2%
UBND Xã Tà Tổng
Số hồ sơ xử lý: 69
Đúng & trước hạn: 68
Trễ hạn 1
Trước hạn: 69.57%
Đúng hạn: 28.99%
Trễ hạn: 1.44%
UBND Xã Tá Bạ
Số hồ sơ xử lý: 369
Đúng & trước hạn: 369
Trễ hạn 0
Trước hạn: 89.7%
Đúng hạn: 10.3%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Vàng San
Số hồ sơ xử lý: 184
Đúng & trước hạn: 184
Trễ hạn 0
Trước hạn: 72.83%
Đúng hạn: 27.17%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Bum Nưa
Số hồ sơ xử lý: 489
Đúng & trước hạn: 486
Trễ hạn 3
Trước hạn: 83.44%
Đúng hạn: 15.95%
Trễ hạn: 0.61%