UBND Thị trấn Tam Đường
Số hồ sơ xử lý: 66
Đúng & trước hạn: 66
Trễ hạn 0
Trước hạn: 78.79%
Đúng hạn: 21.21%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Sơn Bình
Số hồ sơ xử lý: 121
Đúng & trước hạn: 119
Trễ hạn 2
Trước hạn: 71.9%
Đúng hạn: 26.45%
Trễ hạn: 1.65%
UBND xã Bình Lư
Số hồ sơ xử lý: 295
Đúng & trước hạn: 288
Trễ hạn 7
Trước hạn: 74.58%
Đúng hạn: 23.05%
Trễ hạn: 2.37%
UBND xã Bản Bo
Số hồ sơ xử lý: 24
Đúng & trước hạn: 22
Trễ hạn 2
Trước hạn: 91.67%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 8.33%
UBND xã Bản Giang
Số hồ sơ xử lý: 92
Đúng & trước hạn: 92
Trễ hạn 0
Trước hạn: 81.52%
Đúng hạn: 18.48%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Bản Hon
Số hồ sơ xử lý: 122
Đúng & trước hạn: 122
Trễ hạn 0
Trước hạn: 76.23%
Đúng hạn: 23.77%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Giang Ma
Số hồ sơ xử lý: 6
Đúng & trước hạn: 6
Trễ hạn 0
Trước hạn: 83.33%
Đúng hạn: 16.67%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Hồ Thầu
Số hồ sơ xử lý: 324
Đúng & trước hạn: 324
Trễ hạn 0
Trước hạn: 74.38%
Đúng hạn: 25.62%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khun Há
Số hồ sơ xử lý: 45
Đúng & trước hạn: 45
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.78%
Đúng hạn: 2.22%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nà Tăm
Số hồ sơ xử lý: 222
Đúng & trước hạn: 222
Trễ hạn 0
Trước hạn: 72.97%
Đúng hạn: 27.03%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nùng Nàng
Số hồ sơ xử lý: 203
Đúng & trước hạn: 203
Trễ hạn 0
Trước hạn: 77.34%
Đúng hạn: 22.66%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Thèn Sin
Số hồ sơ xử lý: 59
Đúng & trước hạn: 57
Trễ hạn 2
Trước hạn: 96.61%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 3.39%
UBND xã Tả Lèng
Số hồ sơ xử lý: 12
Đúng & trước hạn: 12
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%