UBND Thị trấn Tam Đường
Số hồ sơ xử lý: 42
Đúng & trước hạn: 41
Trễ hạn 1
Trước hạn: 80.95%
Đúng hạn: 16.67%
Trễ hạn: 2.38%
UBND Xã Sơn Bình
Số hồ sơ xử lý: 193
Đúng & trước hạn: 192
Trễ hạn 1
Trước hạn: 78.24%
Đúng hạn: 21.24%
Trễ hạn: 0.52%
UBND xã Bình Lư
Số hồ sơ xử lý: 85
Đúng & trước hạn: 85
Trễ hạn 0
Trước hạn: 89.41%
Đúng hạn: 10.59%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Bản Bo
Số hồ sơ xử lý: 40
Đúng & trước hạn: 40
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.5%
Đúng hạn: 2.5%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Bản Giang
Số hồ sơ xử lý: 65
Đúng & trước hạn: 65
Trễ hạn 0
Trước hạn: 92.31%
Đúng hạn: 7.69%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Bản Hon
Số hồ sơ xử lý: 46
Đúng & trước hạn: 46
Trễ hạn 0
Trước hạn: 93.48%
Đúng hạn: 6.52%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Giang Ma
Số hồ sơ xử lý: 50
Đúng & trước hạn: 48
Trễ hạn 2
Trước hạn: 94%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 4%
UBND xã Hồ Thầu
Số hồ sơ xử lý: 110
Đúng & trước hạn: 110
Trễ hạn 0
Trước hạn: 86.36%
Đúng hạn: 13.64%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khun Há
Số hồ sơ xử lý: 128
Đúng & trước hạn: 128
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nà Tăm
Số hồ sơ xử lý: 336
Đúng & trước hạn: 336
Trễ hạn 0
Trước hạn: 90.18%
Đúng hạn: 9.82%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nùng Nàng
Số hồ sơ xử lý: 67
Đúng & trước hạn: 65
Trễ hạn 2
Trước hạn: 65.67%
Đúng hạn: 31.34%
Trễ hạn: 2.99%
UBND xã Thèn Sin
Số hồ sơ xử lý: 46
Đúng & trước hạn: 46
Trễ hạn 0
Trước hạn: 84.78%
Đúng hạn: 15.22%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tả Lèng
Số hồ sơ xử lý: 63
Đúng & trước hạn: 63
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%